Privacy policy

  • Home>
  • Privacy policy

 

AB Mauri Netherlands b.v. AB Mauri Netherlands b.v., gevestigd aan Mijlweg 77, 3316 BE Dordrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

 

www.abmauri.nl
Mijlweg 77, 3316 BE Dordrecht +31 078 6525600

 

Simone Beks is de Functionaris Gegevensbescherming van AB Mauri Netherlands b.v. Zij is te bereiken via simone.beks@abmauri.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

AB Mauri Netherlands b.v. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt vanwege aanmelding voor de nieuwsbrief of het verkrijgen van een aanstelling/contract bij AB Mauri Netherlands b.v.. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

Nieuwsbrief:
- Voor- en achternaam
- E-mailadres

 

Voor een aanstelling / contract bij AB Mauri Netherlands b.v.:
alle gegevens nodig voor verwerking van contract/aanstelling.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via carla.mensing@abmauri.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

AB Mauri Netherlands b.v. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

- Verzenden van onze nieuwsbrief
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

AB Mauri Netherlands b.v. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van AB Mauri Netherlands b.v.) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

AB Mauri Netherlands b.v. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Alleen onder de voorwaarde dat u bij AB Mauri Netherlands b.v. in dienst komt, zullen uw gegevens met derden worden gedeeld die voor het uitvoeren van de functie noodzakelijk zijn om te delen. Een uitgebreide policy en medewerkers informatie zult u bij indiensttreding ontvangen. Deze kan ook eerder worden ingezien.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

AB Mauri Netherlands b.v. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AB Mauri Netherlands b.v. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar carla.mensing@abmauri.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. AB Mauri Netherlands b.v. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

AB Mauri Netherlands b.v. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via carla.mensing@abmauri.com

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Privacyverklaring voor sollicitanten van AB Mauri Netherlands B.V.

Wie zijn wij?

AB Mauri Netherlands B.V. (ingeschreven in Nederland onder bedrijfsnummer 24133172) (in deze verklaring aangeduid als “wij/we”, “ons/onze” of “ons”) is de verantwoordelijke voor alle informatie die u overlegt ter ondersteuning van uw sollicitatie.

Doel van deze verklaring

Deze verklaring vertelt u hoe we de gegevens gebruiken die u verstrekt bij het solliciteren naar een baan of als u een sollicitatie bij ons indient voor wervingsdoeleinden.

De verklaring vertelt u ook hoe u uw rechten kunt uitoefenen (waaronder het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde door ons uitgevoerde gegevensverwerking). U vindt meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt uitoefenen in het onderstaande hoofdstuk “Uw rechten”.

Hoe gebruiken wij uw informatie?

We gebruiken de informatie die u ter ondersteuning van uw sollicitatie aan ons verstrekt voor het in overweging nemen van uw sollicitatie, het beoordelen van uw geschiktheid, en het nagaan of u in aanmerking komt en om redenen van gelijke kansen.

We gebruiken uw gegevens voor onze gerechtvaardigde belangen wat betreft het beheer van onze werving en om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat er een contract wordt aangegaan. Als een functie waarin u wellicht bent geïnteresseerd een antecedentenonderzoek vereist, zullen we dit aan u vertellen.

Waar nodig gebruiken we deze gegevens ook voor onze gerechtvaardigde belangen wat betreft toegang tot relevant professioneel advies en om te verzekeren dat we de voor ons bedrijf geldende juridische verplichtingen naleven.

Wanneer u solliciteert naar een positie bij ons of als u informatie doorgeeft ter ondersteuning van uw sollicitatie, vertellen we u of de door ons gevraagde informatie essentieel is zodat we verder kunnen met uw sollicitatie, of we vertellen u of het verschaffen van deze informatie naar keuze is.

Met uitzondering van persoonsgegevens die we verzamelen en gebruiken om een overeenkomst met u aan te gaan, kunt u op elk moment bezwaar maken tegen gebruik door ons van de gegevens die u aan ons hebt doorgegeven.

Hoe lang bewaren we deze informatie?

Meestal bewaren we door sollicitanten aangeleverde informatie niet langer dan maximaal 4 weken na een relevant besluit over werving. Als uw sollicitatie geen succes heeft, kunnen we besluiten uw gegevens langer te bewaren als we denken dat u wellicht geschikt bent voor een andere positie die in de toekomst kan ontstaan binnen de ABF-groep, maar we doen dit alleen als u daarmee instemt.

Als uw sollicitatie succes heeft, wordt de relevante informatie gebruikt voor de administratie van uw daaropvolgend dienstverband en deze informatie wordt bewaard en gebruikt in overeenstemming met onze privacyverklaring voor werknemers (waarvan u een exemplaar krijgt bij aanvang van uw dienstverband).

Met wie delen we deze informatie?

Indien noodzakelijk voor het beheren van onze wervingsprocedure, delen we uw informatie met onze dienstverleners en professionele adviseurs (bijv. wervingsbureaus, dienstverleners die namens ons een antecedentenonderzoek verrichten en, indien van toepassing op de baan waarop u solliciteert, dienstverleners die programma's voor kandidaatsbeoordeling voor ons verzorgen).

We nemen ook contact op met derden van wie u gegevens hebt verschaft zodat we de door u verstrekte informatie met betrekking tot uw vorige baan en kwalificaties kunnen verifiëren.

We delen uw informatie verder niet met derden tenzij:

we toestemming van u hebben (bijvoorbeeld om uw gegevens door te geven aan een ander groepsbedrijf voor hun wervingsdoeleinden);

we wettelijk verplicht zijn dit te doen;

dit nodig is voor het handhaven van onze gebruiksvoorwaarden, rechten of eigendommen, of de rechten en eigendommen van een derde; of

indien dit nodig is in verband met de verkoop van ons bedrijf of activa (in dat geval worden uw gegevens bekendgemaakt aan onze adviseurs en de adviseurs van de mogelijke koper(s) en worden zij doorgegeven aan de nieuwe eigenaars).

Waar naartoe wordt deze informatie doorgegeven?

Alle informatie die u ons toestuurt ter ondersteuning van uw sollicitatie op een baan wordt opgeslagen binnen, en niet doorgegeven naar gebieden buiten, de Europese Economische Ruimte.

Uw rechten

U hebt het recht om bij ons op elk moment een kopie van uw persoonsgegevens op te vragen. In verband met de persoonsgegevens die u ons elektronisch toestuurt en die door ons worden bewaard teneinde een overeenkomst met elkaar aan te gaan, of gebaseerd op uw toestemming, heeft u het recht om bij ons een kopie aan te vragen van deze informatie in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat zodat u dit kunt hergebruiken of doorgeven aan andere organisaties.

Als u denkt dat de persoonsgegevens die we van u bewaren incorrect of onvolledig zijn, kunt u ons vragen deze te corrigeren of aan te vullen.

In bepaalde omstandigheden heeft u eveneens het recht om bezwaar te maken tegen het door ons verwerken van uw gegevens en kunt u ons vragen het gebruik van uw gegevens te beperken en deze te verwijderen.

Op deze rechten bestaan echter enkele uitzonderingen. Wij kunnen uw gegevens bijvoorbeeld niet verwijderen als we wettelijk verplicht zijn deze te behouden of als we deze gegevens bewaren in verband met een overeenkomst met u. Evenzo kan toegang tot uw gegevens worden geweigerd als het beschikbaar stellen van de informatie persoonsgegevens van iemand anders zou vrijgeven of als het juridisch gezien niet is toegestaan om dergelijke informatie bekend te maken.

Als u deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens.

Contact met ons opnemen en uw recht om een klacht in te dienen

Vragen, opmerkingen of verzoeken betreffende deze privacyverklaring zijn welkom en dienen te worden gericht aan de Financial Director, Simone Beks op simone.beks@abmauri.com

Als u reden tot bezorgdheid hebt over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens hanteren, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De gegevens over hoe u dit kunt doen, treft u aan op hun website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Deze privacyverklaring is het laatst bijgewerkt op 1 mei 2018.